O B C H O D N É    P O D M I E N K Y

 

O B J E D N Á V K A

Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému cez e-shop internetovej stránky www.moyobaby.com. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.moyobaby.com je Moyo, s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 3434/8, 851 01  Bratislava, IČO: 50 341 417, DIČ: 2120311864, IČ DPH: SK2120311864, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 112554/B.

Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje osobné údaje (meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, názov a vlastníctvo materiálu na šitie ( Materiál na šitie dodaný spotrebiteľom požaduje predávajúci opratý a ožehlený. Za kvalitu materiálu dodaného spotrebiteľom predávajúci nenesie zodpovednosť), popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky). Tieto údaje sú povinnou súčasťou objednávky obchodného systému e-shopu www.moyobaby.com.

Vaše osobné údaje spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. z dôvodu plnenia obchodného vzťahu. Vaše osobné údaje spracujeme v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.

Po doručení objednávky, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. O prijatí objednávky je spotrebiteľ automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Týmto momentom je medzi spotrebiteľom a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva a vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 7 kalendárnych dní od odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronickou písomnou formou, prostredníctvom žiadosti v e-maily. Pri stornovaní objednávky je nutné uviesť meno, priezvisko, e-mail a číslo objednávky. Potvrdenie storna oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou, prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

D O D A C I E   L E H O T Y

Dodacie lehoty sú pri produkte Moyo Handmade Ergonomické nosiče 4 týždne. Pri všetkých ostatných produktoch 3 týždne. Pri hand made výrobe nie možné presne na deň určiť dodanie produktu. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že produkty budú doručené neskôr (napr. v prípade nedodania materiálu na šitie, komponentov, poruchy strojov, choroby a udalosti, ktoré pri výrobe na objednávku nie je v našich silách ovplyvniť). O prípadnom meškaní, je spotrebiteľ upovedomený dopredu.

 

P L A T O B N É   P O D M I E N K Y

Platba za tovar je od spotrebiteľa požadovaná po vyhotovení produktu. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho emailom s priloženou faktúrou, a podľa zvoleného typu dopravy a spôsobu platy bude požadovaná úhrada.

Možnosti platby:

  • Platba pri doručení / Dobierka – za tovar zaplatí spotrebiteľ v hotovosti pri jeho preberaní.

  • Platba prevodom na náš účet  – bezhotovostná platba, tovar bude odoslaný po úhrade.

  • Platba prostredníctvom PayPal – bezpečná platba cez PayPal účet alebo platobnou kartou.

  • Platba kreditnou / debetnou kartou – platba s platobnou kartou.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy:

  • Osobný odber - bezplatne

  • Kuriérska spoločnosť - 4 €

  • poplatok za dobierku - 1 €

 

P R E B E R A N I E   T O V A R U

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a to na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy- objednávky, ktorou vznikol obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so doručovacou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Hrozba poškodenia produktu prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom, alebo ním splnomocnenou osobou.

 

 

O D S T Ú P E N I E   O D   Z M L U V Y

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené predávajúcemu písomnou formou a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii spotrebiteľa a produktu. Odstúpenie od zmluvy musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho. Náklady a zodpovednosť za vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt,  musí byť nepoškodený, nepoužívaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, faktúru a pod.), ktoré mu boli doručené spolu s produktom. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt nie je možné vrátiť predávajúcemu na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť odosielateľovi.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy vráti spotrebiteľovi cenu tovaru vopred dohodnutým spôsobom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim a to najmä v nasledovných prípadoch:

  • ak ide o zmluvu, v ktorej sa začalo pracovať na vyhotovení so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Z Á R U K A   A   R E K L A M Á C I E

Predávajúci poskytuje na produkty záruku 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, v originálnom balení, s faktúrou a dokladom o platbe.

K zániku záruky dochádza, ak došlo k  chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spotrebiteľom – poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, k používaniu tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, zanedbaniu starostlivosti o tovar . Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené. Pri objednávke produktov šitých z materiálu
dodaného spotrebiteľom, nenesie predávajúci zodpovednosť za kvalitu dodaného materiálu.

Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkty v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 20. 11. 2020